Bel ons via 0527-651761 of stuur een e-mail.

AC/DC Beïnvloeding

Nabije AC/DC spanningsvelden kunnen zeer nadelig zijn voor de werking van kathodische bescherming systemen. Vandaar dat er bij signalering van dit soort spanningen dringend metingen en eventuele probleemanalyses uitgevoerd moeten worden. Korf KB zorgt hiervoor.

DC-beïnvloeding

Zwerfstromen veroorzaakt door o.a. DC-tractiesystemen kunnen zeer nadelig werken op het kathodische bescherming systeem van bijvoorbeeld een gasleiding. Zwerfstromen worden bijvoorbeeld veroorzaakt als de tractiestroom bij treinen niet door het spoor maar via de bodem terugloopt naar het onderstation. Als dit via de bodem gebeurt heeft de stroom de neiging de gasleiding te gebruiken als geleider. Stroom zoekt immers de weg van de minste weerstand. Door deze stromen wordt het leidingpotentiaal dermate verstoord dat het kathodische bescherming systeem geen bescherming kan bieden tegen corrosie.

Naast stromen die retour lopen via de leiding is de kans ook aanwezig dat bijvoorbeeld bij spoorwegovergangen een bodembeïnvloeding ontstaat. Het is opvallend dat als er in de winter zout is gestrooid er een goede elektrische verbinding ontstaat tussen de rails en de bodem. Op het moment dat dat gebeurt wordt de bodem beïnvloed door de spanningen van het spoor. Als een leiding met kathodische bescherming systeem daarbij in de buurt ligt, is de kans aanwezig dat het leidingpotentiaal ten opzichte van de bodem dermate klein wordt dat lokaal de leiding onder beschermd raakt, wat de kans op corrosie vergroot. Het is dus van belang dat beïnvloedingsmetingen in verschillende seizoenen uitgevoerd worden.

Periodieke en 24-uursmeting

De eigenaar van het DC-tractiesysteem is verantwoordelijk voor de beïnvloeding van de bodem. Indien tijdens periodieke metingen wordt opgemerkt dat een leidingdeel sterk fluctueert ten opzichte van de bodem (of andersom) dient er conform de NEN50162 een 24-uursmeting uitgevoerd te worden. Aan de hand van de eisen in deze norm wordt de mate van nadelige beïnvloeding bepaald.

Korf KB (kathodische bescherming) voert deze onderzoeken uit en stelt aan de hand van de constateringen een adviesrapport op dat doorgestuurd kan worden naar de DC-tractie-eigenaar. De DC-tractie-eigenaar zal naar aanleiding van het rapport actie moeten ondernemen om de beïnvloeding op te lossen.

Na het oplossen van de verstoring voert Korf KB een her meting uit om aan te tonen dat er geen sprake meer is van ongewenste beïnvloedingen. Wel dient periodiek te worden gemonitord of de situatie niet verandert. Het blijft immers een kwetsbaar deel.

Registratie van gegevens gaan direct in ons eigen ERP systeem.

AC-beïnvloeding

Een ander fenomeen is AC-beïnvloeding. Deze beïnvloeding wordt veelal door hoogspanningsnetten veroorzaakt. Door grote inductievelden rondom hoogspanningskabels bestaat de kans dat er hoge AC-potentialen op de leiding ontstaan. Door deze hoge potentialen kan de aanraakveiligheid in gevaar komen. Tevens bestaat het risico van AC-corrosie van de leiding als de potentialen hoger dan 4V worden. Omdat de inductie niet op elk moment gelijk is en vooral toeneemt op het moment dat het elektriciteitsnet zwaarder wordt belast, is het uitvoeren van een 24-uursmeting hierin wenselijk. De NEN3654 heeft hiervoor richtlijnen aangegeven.

Maatregelen

Korf KB kan onderzoek uitvoeren en adviesrapporten schrijven met betrekking tot hoogspanningsbeïnvloedingen van de leiding. Aan de hand van de uitkomst kunnen er maatregelen getroffen worden. Neem contact met ons op voor een passende offerte.